ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ Úãíáì ÇáÚÒíÒ ÔÑßÊäÇ ÊÚãá Úáì ÊÎÒíä ÇáÇËÇË æÊÎÒíä ÇáÚÝÔ Ýì ÇáÑíÇÖ íÌÈ ÚáíäÇ ÇáÍÝÇÙ Úáì ÊÎÒíä ÇáÇËÇË æÊÎÒíä ÇáÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ æÚáíäÇ Çä íßæä Ýì ÔÑßÊäÇ ÓíÇÑÉ ãÛáÝÉ ãä ÇáÏÇÎá æÇáÎÇÑÌ Úáì ÔÇä ÇáÇËÇË Çæ ÇáÚÝÔ íÌÈ ÚáíäÇ ÇáÍÝÇÙ ãä ÇáãíÇå ÝÔÑßÊäÇ åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊãÊáß ÇßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáÓíÇÑÇ&#202 ; Ýì ãÏíäÉ ÇáÑíÇÖ ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ äÍä Ýì ãÏíäÉ ÇáÑíÇÖ äåÊã ÌÏÇ ÈäÞá ÇáÇËÇË
ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ æÈÇáÊÇá&#236 ; ÚãÇá ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ åã ÚãÇá ããÊÇÒæä ÌÏÇ Ýì ãÌÇá ÇáäÞá ÇÐÇ ßÇä äÞá ÇËÇË Çæ äÞá ÚÝÔ ÚãÇá ÇáÔÑßÉ ÚãÇá ããÊÇÒæä ÌÏÇ Ýì äÞá ÇáÇËÇË æäÞá ÇáÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ

æßãÇ ÊÞÏã ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË æÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ .

ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖÚãíáì ÇáÚÒíÒ Çä ÚãÇá ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ åã íÚãáæä Úáì ÊÎÒíä ÇáÇËÇË æÊÎÒíä ÇáÚÝÔ æäÞá ÇáÇËÇË æäÞá ÇáÚÝÔ æåã íÚãáæä Úáì Ýß æÊÑßíÈ ÇáÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ áÏíäÇ ÚãÇá ãÕÑííä æíÚãáæä Ýì ãÏíäÉ ÏãíÇØ ÈãÕÑ äÍä áÏíäÇ ÚãÇá Úáì ÇÚáì ãÓÊæì Ýì ãÌÇá Ýß æÊÑßíÈ æÊÎÒíä ÇáÇËÇË æÇáÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ ÇÊÕá ÇáÇä Úáì ÔÑßÉ ÊÎÒíä ÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊÚãá Úáì ãÏå Çáíæã ßÇãá æáÇ äãá ãä ÇáÚãá ÝíÌÈ Úáíß ÇáÇÊÕá ÝæÑÇ Úáì åÐå ÇáÔÑßÉ áÇä ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ ÊÍÊÑã ÇáãæÇÚí&#207 ; ÌÏÇ Ýì Çíå æÞÊ æÝì Çíå ãßÇä Ýì ÇáÑíÇÖ ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇáÑíÇÖ äÍä áÏíäÇ ÝÑæÚ ÇÎÑì Ýì ÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáããáßÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇáÓÚæÏí&#201 ;.


ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ãä ÇáÑíÇÖ Çáì ÇáÇÑÏä


ÇÓÚÇÑ ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÎãíÓ ãÔíØ Úãíáì ÇáÚÒíÒ ÇÐÇ ßäÊ ÊÑíÏ ÔÑßÉ ÇÞá ÇáÇÓÚÇÑ Ýì ãÏíäÉ ÎãíÓ ãÔíØ äÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÎãíÓ ãÔíØ æäÍä ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÚÝÔ ÈÎãíÓ ãÔíØ Úãíáì ÇáÚÒíÒ ÔÑßÊäÇ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÇÞá ÇáÇÓÚÇÑ Ýì ÎãíÓ ÔÑßÊäÇ åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊÚãá Úáì ÇÝÖá ÇáÚãÇá ÇáãÊæÌÏæ&# 228; Ýì ãÏíäÉ ÎãíÓ æÇÈåÇ æÝì ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ ÇßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáÓíÇÑÇ&#202 ; ÇáÊì ÊæÌÏ Ýì ÔÑßÊäÇ æíæÌÏ ÓíÇÑå áÊÛáíÝ ÇáÇËÇË æÊÛáíÝ ÇáÚÝÔ ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÇÝÖá ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇÈåÇ æäÍä ãä ÇÝÖá ÔÑßÇÊ ÇáãæÌæÏ&#229 ; Ýì ÈÇÈåÇ æäÍä áÏíäÇ ÝÑÚ ÇÎÑì Ýì ãÏíäÉ ÎãíÓ ãÔíØ æßãÇ äÞÏã áßã ÔÑßÉ äÞá ÇËÇË ÈÇÈåÇ ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ãÏíäÉ ÇÈåÇ æÎãíÓ ãÔíØ Ýì ÚãáíÉ äÞá ÇáÇËÇË æäÞá ÇáÚÝÔ æÊÎÒíä ÇáÇËÇË æÊÎÒíä ÇáÚÝÔ æÊäÙíÝ ÇáÇËÇË æÝß æÊÑßíÈ ÇáÇËÇË æÇáÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ æÇÈåÇ æåãíÓ ãÔíØ.

Úãíáì ÇáÚÒíÒ áÇ ÊÊÑÏÏ Ýì ÇáÊæÇÕá ãÚ ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ áÎÏãÉ äÞá ÇáÚÝÔ æäÞá ÇáÇËÇË æÊÎÒíä ÇáÚÝÔ æÊÎÒíä ÇáÇËÇË æÝß æÊÑßíÈ ÇáÚÝÔ ÈÇáÑíÇÖ æÇÈåÇ æÎãíÓ ãÔíØ.