ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ æãæßíÊ ÈÇáÑíÇÖ ÔÑßÊäÇ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá Ýì ãÌÇá ÇáÊäÙíÝ ÇáÓÌÇÏ æÇáãæßí&#202 ; ÇäÊ ÊÚáã Úãíáì ÇáÚÒíÒ Çä ÇáÓÌÇÏ æÇáãæßí&#202 ; åã Çåã ÍÇÌÉ Ýì ÇáÈíÊ Çæ ÇáÝáá Çæ ÇáÔÞÞ æåã ÇÛáì ÔíÆ íÌÈ Úáíß ÇáÍÝÇÙ Úáí ÌÏÇ äÍä Ýì ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ äÚãá Úáì ÊäÙíÝ ÇáÓÌÇÏ æÇáãæßí&#202 ; ÈÇÍÏË ÇáÌåÒÉ ÇáÇáßÊÑæ&# 228;íÉ æÈÇÝÖá ÇáÚãÇá ÇáÐíä íãÊáßæä ÇáÎÈÑ Ýì ãÌÇá ÇáÊäÙíÝ ÇáÓÌÇÏ äÍä Ýì ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ÓÌÇÏ ÈÇáÑíÇÖ äÍä ÇáÇÝÖá æÇáÇÑÎÕ ÌÏÇ áÇä ÇáÔÑßÉ åì ÇáÇÍÓä Ýì ÌÇÒÇä ÇÊÕá ÇáÇä Úáì ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãæßíÊ ÈÇáÑíÇÖ áÇä ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊÚãá Úáì ÊäÙíÝ ÇáãæßíÊ ÈÇáÑíÇÖ

Ýì ÇÓÑÚ æÞÊ æåì ÇáÊì ÊÍÇÝÙ Úáì ÇáÓÌÇÏ ÇÊÕá ÇáÇä Úáì ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãæßíÊ ÈÇáÑíÇÖ äÍä äÚãá Úáì ÊäÙíÝ ÇáãæßíÊ ÈÇáÑíÇÖ Çä ÇáãæßíÊ åì äÝÓ ÇáÓÌÇÏ ÛÇáì ÇáËãä ÌÏÇ ÝÚáíäÇ ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáãæßíÊ æÇáÓÌÇÏ áÇä
ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ åì ÇáÇæáå Ýì ÌÇÒÇä ÊÚãá Úáì ÊäÙíÝ ÇáÓÌÇÏ æÇáãæßí&#202 ; ÇÊÕá ÈäÇ ÇáÇä Úáì ÔÑßÊäÇ Ýì ÇáÑíÇÖ .(ãáÍæÙå: ÇáÓÌÇÏ æÇáãæßí&#202 ; åã ÇÛáì ÔíÆ Ýì ÇáãÝÑæÔÇ&# 202; ÝíÌÈ Úáíß ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáÓÌÇÏ æÇáãæßí&#202.

ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãÌÇáÓ æãÓÇÈÍ ÈÇáÑíÇÖ

æßãÇ ÊÞÏã ÇáÔÑßÉ ÎÏãÉ ÊäÙíÝ ÇáãÌÇáÓ ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãÌÇáÓ ÈÇáÑíÇÖ æÇáßäÈ æÇáãÓÇÈ&#205 ; ÈÇáÑíÇÖ äÍä Ýì ÔÑßÊäÇ äÚãá Úáì ÊäÙíÝ ÇáãÌÇáÓ ÈÇáÑíÇÖ Ýì ÇÓÑÚ æÞÊ ÌÏÇ æáßä ÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ åì ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊÚãá Úáì ÊäÙíÝ ÇáãÌÇáÓ Ýì ÇÓÑÚ æÞÊ ããßä áÇä ÇáÔÑßÉ åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊãÊáß ÇßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáÌåÒÉ ÇáÇáßÊÑæ&# 228;íÉ ÇáÍÏíËÉ ÇÊÕá ÈäÇ Úáì ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ßäÈ ÈÇáÑíÇÖ äÍä äÚãá Úáì ÊäÙíÝ ÇáßäÈ ÈÇáÑíÇÖ ãäÐ ÇßËÑ ãä ÓäæÇÊ ßËíÑÉ ÌÏÇ Ýì ãÌÇá ÇáÊäÙíÝ ÈÇáÑíÇÖ

ÇÊÕá ÈäÇ ÇáÇä Úáì ÇÝÖá ÔÑßÉ ÊäÙíÝ ãäÇÒá ÈÇáÑíÇÖ äÍä ÇáÇÝÖá Ýì ÇáÑíÇÖ äÍä äÚãá Úáì ÌãíÚ ÇäæÇÚ ÇáÊäÙíÝ Ýì ãÏíäÉ ÇáÑíÇÖ áÇä ÇáÔÑßÉ åì ÇáÔÑßÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÊì ÊãÊáß ÇßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáÇÌåÒÉ ÇáÍÏíËÉ ÇáÊì ÊÓÇÚÏ ÔÑßÊäÇ Ýì ÇáÊäÙíÝ ÇÊÕá ÈäÇ.(ãáÍæÙ å: ÞÈá Çä ÊÊÕá ÈÔÑßÉ ÇáÔÚáÉ ÊÃßÏ Çä ÔÑßÊäÇ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáããÊÇÒ&#201 ; æÇáãÈÏÚ&#229 ; Ýì ãÌÇá ÇáÊäÙíÝ ÈÇáÑíÇÖ ).

Çæ áÒíÇÑÉ ãæÞÚäÇ

https://jant-mamlka.com/